Läroverksföreningarnas samarbetskommitté

Läroverksföreningarnas samarbetskommitté – föregångare till läroverkets elevkår.

 

I. De första åren (ht 1940 – vt 1944)

Erland och Harald Bohlin 1950

Erland och Harald Bohlin, hösten 1950.

Samarbetskommittén, som tillkom i oktober 1940 ”är en unik, smått genialisk härnösandsidé, som saknar motstycke i Norrland” skrev signaturen Ixe = huvudredaktören Sven Broman i Öbacka (gymnasietidningen som presenteras på annan plats på denna hemsida). ”De åtta föreningarna har fått ett samlande och enande organ för gymnasisternas framstötar.”  Det ”geniala” låg nog i att dåv. rektor vid läroverket inte ville ha någon elevkår. Men han kunde inte hindra att föreningarna samarbetade! T ex reglera de åtta föreningarnas sammankomster och arbetsprogram, så att det inte blev några onödiga kollisioner. Men när väl kommittén bildats tog den sig an många andra uppgifter. Allt dock inom de ramar rektor kunde tänkas godta. Nils-Johan Höglund har t ex berättat att när han tillsammans med Leif Mutén var medansvarig för årg. 1945 av tidningen Öbacka var de tvungna att låta rektor Bucht läsa manuskripten innan de gick till tryckning. Censuren fungerade kanske inte alltid. Leif Mutén har i Jubil-Extra 2013 skildrat att rektor just det året inte genomskådade, att en novell var en knappt dold nyckelroman om lärarkåren. I sista stund avslöjade en av  rektors  medarbetare detta och det utrymme novellen skulle haft fylldes med en nyskapad insändarspalt. Detta illustrerar hur djupt den auktoritära andan, som rått i gymnasierna under tidigare århundraden, levde kvar.

Snart skulle nya tider randas. Fr o m 1950 fanns ”läroverkets elevkår, Härnösand”, som bl a tog över ansvaret för Öbacka. Då hade skolan en ny rektor, Sven Silén, som tydligen ansåg att tiden var mogen för en elevkår.

Dessa rader ägnas åt hur Samarbetskommitténs första år.

* * *

Öbacka berättar: ”Initiativet till samarbetskommittén kom från den handlings-kraftige Torgny Bohlin… Så här berättar han för Öbackas intervjuare: …. det kändes faktiskt lite genant att teknisterna skulle marschera ensamma genom stan på valborgsmässoafton. Det borde vara vår gamla läroanstalts plikt att delta i en sådan vacker manifestation. … Först och främst gapade ett dystert tomrum emot oss: skolan saknade en fana. En pristävling utlystes bland eleverna om förslag till en sådan och den vanns av Olle Hellström. Vi satte igång med en resultatbringade insamling och gladde oss ofantligt åt att vara i tillfälle att inviga fanan redan på årsavslutningen i våras.”

På landsarkivet i Härnösand förvaras Samarbetskommitténs protokoll och årskrönikor, som Ulf Allberg kopierat ett urval av. Ur dem kommer här lite referat/citat. Ulfs urval gjordes som bakgrund till texten om  Öbacka och har varit värdefull för det syftet. Även om  bilden av Samarbetskommittén alltså är fragmentarisk i denna  text ger det tillräcklig information för att man ska imponeras av vad mycket  de ansvariga i kommittén hann med parallellt med sitt ansvar för resp. förening.  Det verkar som om de aktiva inte heller försummat sina studier för flera dåtida gymnasisters namn känner man igen från deras insatser i vuxen ålder. Delvis har de väl varit framgångsrika tack vare de erfarenheter  de fick genom sitt engagemang i föreningar och samarbetskommitté.

De samarbetande föreningarna var: HGF (Härnösands Gymnasieförening) kulturell invalsförening), Lychnos (för kristna), Sirius (för nykterister), Musikföreningen, Skytteföreningen, LIF, Flickornas IF och Naturvetarklubben. Senare tillkom KG (Kvinnliga Gymnasieföreningen).

Redan en dryg månad efter att kommittén bildats ordnade den ”en festlighet för att i discipuli hugfästa minnet av den store Karl XII. Offentligt möte skall till den ändan hållas på högstdensammes dödsdag. Härvid skall en värdig gymnasist ur högsta ringen eller någon annan recitera en dikt.”

Jag har inte sett något om hur det gick till 1940. Men följande år höll Knut-Allan Lindholm högtidstalet. ”Vidare framträdde gymnasiets manskör och läroverksorkestern och Musikföreningens kör; Janne Thurfjell och Jeanette Setterqvist spelade fyrhändigt, Sture Boström läste upp ur ”Karolinerna” och Ingel Jakobsson deklamerade. Festen avslutades med ”Du gamla, Du fria.”

Programmet hade likartad karaktär de följande åren.

Man ordnade också en allmänbildningstävling ”mot Flickis och Teknis”. Teknis vann med 10-9. I flickornas tävling segrade läroverkslaget och Åsel Mutén vann det individuella priset. (Om Åsel, se Leif Muténs artikel i Jubil-Extra 2013 s.7 f.)

På Lars-Erik Melldahls initiativ beslöt kommittén att ge ut en tidning, som fick namnet Öbacka.

Kommittén beslöt att en gång i månaden ordna ”gemensamma under–hållningsaftnar eller samkväm”. Kommittén skulle ordna och inbjuda och en av föreningarna skulle svara för värdskap och underhållning.  ”Nitiske Melldahl” (Lars-Erik, som representerade Sirius) efterlyste en sång att sjunga på dessa sammankomster. Man diskuterade att efter dessa möten ordna grammofonbaler. ”Häremot opponerade sig Sirius´ och Lychnos´ representanter, emedan dessa föreningar principiellt äro emot anordnandet av danstillställningar.”

Vid ”1900-talets första gymnasiemöte vid Härnösands h. allm. läroverk” 28.2.-42 erinrade Samarbetskommitténs ordf. om att gymnasiemöten förekommit tidigare och då visat sig vara ett starkt enande band mellan eleverna i de olika ringarna. ”Men av okänd anledning blevo de under förra århundradets senare hälft allt mer tunnsådda för att slutligen alldeles upphöra.” Det senaste gymnasiemötet vid läroverket hölls för 77 år sedan.

Sedan framförde HGF ”sitt bejublade tragikomiska härnösandsskådespel ”Konung Oidipus”. ”Succén var given och de lokala inslagen rönte livlig uppskattning.” Sedan övergick man till dansen ”där framförallt Kommunala Flickskolans representanter firade stora triumfer.”

En månad senare framförde Sirius en dramatiserad version av ”Kunnigunda den sköna”. ”Särskilt gjorde Curt Anderssons rasben och eldiga slängkyssar succé, men även övriga skådespelarprestationer stodo på en utomordentligt hög nivå.”

Samma kväll sjöngs ”Ages trevliga gymnasiesång med musik av Janne Thurfjell”.  Den” består av fem glatt högstämda verser. En vers börjar t ex:

”Sveriges framtid skall ju tryggas
av en ungdom frisk och sund
och vårt land skall evigt byggas
på en klippfast ungdomsgrund.”

Hsds-sangAL1

Sista april anordnades för tredje gången gymnasisttåg till torget tillsammans med teknisterna. Då användes den vita skolfanan för första gången. En gymnasist, Ingel Jakobsson deklamerade ”med bravur” en vårdikt, skriven av en annan härnösandsgymnasist (författaren var inte utsatt så de var sannolikt krönikören).

Två dagar senare ”avhöll Samarbetskommittén en fosterländsk medborgarhögtid med föredrag av kommendörkapten Stelklan Elliot och körsång av Musikföreningen.”

I slutet av samma månad hölls ett nytt gymnasiemöte, då Musikföreningen svarade för underhållningen och en årskrönika lästes upp.

Under höstterminen 1942 svarade Sirius för ett gymnasiemöte då man framförde det tragikomiska skådespelet ”Erik XIV och ärtsoppan”.

30 november hölls traditionsenligt Karl XII-firande som slutade med ”Du gamla, du fria”.

Vid gymnasiemöte i januari 43 rapporterade en sportstugekommitté, att planerna på en sådan stuga tills vidare måste skrinläggas i avvaktan på bättre tider. Musikföreningen framförde sin egen tolkning av ”Fritiofs saga”. Huvudrollerna hade Seth Högström och Siggan Lindström. Tusse Johnssons bravuraria gjorde starkt intryck.

Värd för nästa gymnasistmöte var det nystartade KG som ”uppförde en s.a.s. bildrebus, i vilken det aktuella ordet student var lösenord. ”Kvällens regissör Kerstin Lundberg hade lyckats förträffligt.”

I oktober 1943 präglades gymnasiemötet av att HGF ”i ord och toner bringade  våra kämpande studiekamrater i Norge, Danmark och Finland sin hyllning.”

En månad senare ordnades en ”högtidsfest till Karl XII:s minne” med program liknade föregående års fest.

Vid gymnasiemöte 4 dec 1943 framförde Sirius ett stycke ”med det kusliga namnet ”Cabaret Spökbrigaden”. Det handlade om hur huvudpersonen herr Eau-de vie blev nykterist efter en del mardrömmar som gestaltats på scen.

”Caruso, maskerad och klädd som läroverkets egen storsångare Seth Högström (ev. var det tvärtom).” Vidare medverkade ”den store violinisten Paganini alias Gunnar Gradin,” Tuppen Andersson” läste någon sorts dikt” Maj Hedlund sjöng ”Night and day” och ”charmören Ernst Rolf eller halmhattsförsedde Erik Järner sjöng ”en piggnidvisa”.

Sedan ”flyttades stolar och bänkar undan, varefter Viberg satte igång grammofonen, och kl. 11 skildes vi åt för att vandra ut i decembernatten.”

Samarbetskommittén anslöt sig till Sveriges Skolungdomsförbund och till Härnösands Ungdomsråd. Under våren 1943 utarbetades stadgar för kommittén. Och man utdelade ett kamratstipendium i form av ett presentkort på böcker för 35 kr. Det tilldelades Ragnar Löfgren med 39 röster av avgivna 95.

I februari 1944 drabbade Flickskolan, Teknis och Läroverket samman i en musikalisk gissningstävlan, i vilken Flickskolan triumferade med 16 poäng, Teknis med 14 och Läroverket med 13 poäng.

 

Samma månad uppförde Musikföreningen vid ett gymnasiemöte ”en egen omarbetning av Ovidius gamla sägen om Pyrramus och Thisbe, som ”för effektens skull försetts med ett s.k. ”happy end”. Stycket ”gjorde stor succés.”

Aina Berlin förde åhörarna in i handlingen med en prolog. ”I huvudrollerna ingåvo Nils Höglund och Ulla Ringmar goda löften för framtiden. Tusse Johnsson var även utmärkt som Thisbes olycklige fader och som en sorts kvinnlig kärleksgud firande Sigrid Lindström triumfer. Carl-Ivar Ringmar tolkade styckets nattsvarta bov, det svansprydda odjuret som Jarib.” På slutet åter–uppväckte kärleksguden de älskande och de sjöng en duett, ”omfamnande varandra så mycket som anständigheten rimligtvis tillät.”

I mars möttes de högre läroanstalterna i staden i form av ”Oförberedda Talares Klubb”. ”De alltför dåligt förberedda representanterna från Lärkan kunde dock inte göra sig gällande i den säkerligen mördande konkurrensen.”

Nästa gymnasiemöte leddes av den nystartade föreningen K.G (eller Kvinnliga Gymnasieförbundet). ”Programmet, som upptog violinmusik och deklamation, slog säkerligen an genom sin enkelhet.”

Även Naturvetarklubben svarade för ett gymnasiemöte.

Samarbetskommittén beslöt 1943: att ”Småskollärarinnorna” ej tilläts att närvara vid gymnasiemötena.

Kommittén beslöt av besparingsskäl att slopa annonseringen av Karl XII-festen i dagspressen. Samtidigt ville kommittén få överta ordnandet av

Gustav II Adolf-festen.

Samma år diskuterades att förlägga förhandlingarna vid gymnasiemötena till aulan, ”dit flickskoleflickorna ej skulle få tillträde, och att vi därefter skulle förflytta oss till gymnastiksalen för underhållning med dans.” Det blev avslag på förslaget ”därför att gymnasiemötena då lätt skulle få karaktären av rena danstillställningar. ”

1944 beslöt man i stället att begära hos rektor att få anordna en läroverksbal, varvid nettobehållningen skulle delas mellan skolans föreningar. Mina kopior     ger inte besked om balen genomfördes.

Samma år ifrågasattes om man skulle fira Karl XII. Det var svårt att finna ”en lämplig och framförallt villig talare”. Föregående fest hade dessutom gått med förlust. Mot detta anfördes bl. a att rektor nog ville att traditionen inte skulle brytas. Om festen blev av skulle den annonseras i pressen men man slopade de tryckta programmen.

II Vad hände ht -44 till -50?

Där tar tyvärr mina kopior slut. Men Samarbetskommittén fortsatte att ge ut Öbacka och stod sannolikt för andra aktiviteter under åren fram till dess elevkåren bildades. Jag hoppas de glimtar jag förmedlat lockar någon annan att återberätta både vad kommittén och kåren uträttade. Jag avrundar med två exkurser.

Exkurser från nätet:

* Elevkår – elevråd?

Wikipedia anger att ”en elevkår är en elevorganisation som tillämpar enskilt medlemskap, alltså frivilligt medlemskap för skolans elever. Elevkårer förekommer framför allt på gymnasiet och i mindre utsträckning på övre grundskolan. Elevkårer ska inte förväxlas med elevråd, som till skillnad från elevkårer tillämpar kollektivt medlemskap och har ett system med klassrepresentanter, medan elevkårerna har en arbetande styrelse som utses av medlemmarna på ett stadgeenligt årsmöte.”

Det är tveksamt om detta stämmer med förhållandena i Härnösand.

* Nystart 2010.

(klipp ur allahanda 6 april 2010)

”Härnösands gymnasium får elevkår

Nu är även Härnösands gymnasium på väg att få en elevkår. Bakom genomförandet står Alexander Adolfsson, som går tredje året på samhällsvetenskapliga linjen.

Alexander Adolfsson hoppas och tror att elevkåren kommer att finnas kvar när han lämnar skolan i juni.

– Jag har hållit på med detta arbete sedan årskurs två. Och nu börjar arbetet ge resultat, säger Alexander Adolfsson.

Härnösands gymnasium har saknat elevkår under många år. Däremot har man haft en studentkommitté.

– Jag sitter själv med i den. Men den arbetar bara med att planera inför studenten, säger han.

Från början var intresset lågt för den nya kåren.

– Men nu har vi hittat några personer i årskurs ett och två som kan vara intresserade av att driva elevkåren. Men än är inget helt klart.

På Härnösands gymnasium finns programråd, men det räcker inte enligt Alexander Adolfsson.

– Vi behöver ett organ som kan framföra frågor och synpunkter och som kan fungera som en länk mellan elever, lärare och skolledning med kontinuerliga sammanträden. Programråden sammanträder för sällan.

  • Jag har kunnat genomföra projektet som mitt obligatoriska projektarbete. Nu är det mesta arbetet klart och jag tror och hoppas att vi ska få en fungerande elevkår även nästa år då jag har slutat.”

III Vad hände efter 1950?

Den elevkår som startades 1950 tycks alltså ha upphört och efter många år ha återupplivats. Vem vill berätta om den kåren?

IV En efterlysning

I Jubil-Extra 2013 förtecknas de arkiv från läroverksföreningar vid h a l Härnösand, som förvaras på landsarkivet. Naturvetarklubben är den enda av de föreningar som skapade Samarbetskommittén som förvarar sitt arkiv där. Du som har dokument från någon av övriga föreningar – HGF, Lychnos, Sirius, Musikföreningen, Skytteföreningen, LIF, Flickornas IF och KG –  hör av dig till landsarkivet! Se på denna hemsida under rubriken Om oss/Länkar.

Av Harald Bohlin

Avflyttad från Härnösand i LII 4 efter ht 1950